شماره کارت جهت کمک های مردمی  6273-8111-5050-2133

کد شبا   IR290630132470317861386001

پرداخت آنلاین  idpay.ir/boghe