روضه خوانی حاج سید جواد رفیعی

مجمع الذاکرین استان های کرمانشاه ، همدان ، مرکزی 1398