روضه خوانی حاج محمد فراهانی
 

مجمع الذاکرین استان های کرمانشاه ، همدان ، مرکزی 1398